Tímto Vám oznamujeme, že na základě povolení na odstranění stavby tepelného kolektoru (dále TK) v městské části Kolonka Baťov, vydaného stavebním odborem (dále SO) MěÚ Otrokovice, bude v období od 1.6. – 30.6. 2023 probíhat sanace části TK od komunikace v ul. Dvořákova – směr Nadjezd.

TK v městské části Kolonka Baťov je v majetku společnost Toma, a.s. Otrokovice a je situován pod pozemky města Otrokovice. TK je ve špatném technickém, proto bylo po dohodě se SO MěÚ Otrokovice dohodnuto, že bude postupně sanován (zasypán), na což bylo SO MěÚ Otrokovice vydáno povolení na odstranění stavby. V r. 2023 bude realizována 1.část sanace, a to úsek od komunikace v ul. Dvořákova – směr Nadjezd.

Toto oznámení Vám dáváme jako dotčeným osobám, kterých se tato sanace dotkne ve formě dopravního omezení v ul. Dvořákova, a to následujícím způsobem:

  • V pracovních dnech měsíce června bude z důvodu sanace a pohybu stavební mechanizace realizační firmy částečně omezen provoz na komunikaci v ul. Dvořákova v době od 7:00 – 17:00.
  • Cca 5-7 pracovních dní měsíce června bude komunikace v ul. Dvořákova v době od 7:00 -17:00 uzavřena úplně. Harmonogram opravy vlastní komunikace Dvořákova bohužel nelze úplně přesně stanovit dopředu vzhledem k náročnosti sanačních prací. V TK jsou situovány inženýrské sítě dodavatelů energií – voda, kanalizace, plyn, sdělovací kabely atd., které je nutno s nejvyšší opatrností zasypat tak, aby nedošlo k jejich poškození (vlastníci sítí jsou o sanaci uvědomění). Vzhledem k těmto okolnostem a případným možným komplikacím tedy nelze stanovit přesný harmonogram prací na dny předem.

O víkendech, dnech pracovního klidu, svátcích a v pracovních dnech v době od 17:00 – 7:00 budou v místě překopu komunikace v ul. Dvořákova naistalovány ocelové přejezdy s nosností do 3,5 t pro přejezd vozidel po komunikaci v ul. Dvořákova. Před začátkem a po dobu realizace sanace bude v místě sanace osazeno dočasné dopravní značení. Dopravní značení je schváleno dopravním odborem MěÚ Otrokovice (viz schéma v příloze). Vzhledem k rozsahu provádění stavebních prací a k šířce vozovky, bude v celém úseku ul. Dvořákova zakázáno parkování vozidel, z tohoto důvodu bude zaveden jednosměrný provoz v části ul. Přístavní, na kterém bude dovoleno parkování. V jednosměrném úseku bude směr jízdy veden od křižovatky s ul. Přístavní k silnici tř. Tomáše Bati.

Po celou dobu realizace sanace bude zajištěna dostupnost pro jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému.

Toto sdělení Vám společnost TOMA, a.s. Otrokovice s předstihem a osobně doručuje také do Vašich poštovních schránek, abyste byli včas informováni a připraveni.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

V Otrokovicích dne: 27.4.2023

S pozdravem

Milan Masaryk, vedoucí rozvodů tepla – TOMA, a.s. Otrokovice