Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vedeme interní systém pro oznamování, přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním či jiném nežádoucím jednání („vnitřní oznamovací systém“).

 

Pro koho je vnitřní oznamovací systém určen

Oznámení může podat kterákoliv osoba, která se o porušení pravidel dozví v souvislosti s výkonem její pracovní nebo obdobné činnosti pro nás. Zejména tedy naši stávající zaměstnanci, členové vykonávající funkci v našich orgánech, konzultanti, externisté, dodavatelé služeb a další spolupracující osoby. Přesný okruh oznamovatelů vyplývá z § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Kdy využít vnitřní oznamovací systém

Pokud máte podezření na nežádoucí jednání, které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie,
  5. závažně porušuje vnitřní předpisy a etický kodex naší společnosti.

 

Jak vnitřní oznamovací systém použít

Využijte některý z našich oznamovacích kanálů k podání oznámení o nežádoucím jednání. Tímto upozorníte příslušnou osobu, která je pověřena přijímáním takových oznámení. Tyto kanály zajistí vysokou míru ochrany pro oznamovatele i pro další osoby, které by mohly být postiženy odvetnými opatřeními. Je zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a přístup k oznámení má pouze příslušná osoba.

V oznámení uveďte potřebné informace pro řádné prošetření porušení. Musí být jasné, kdy a jaké porušení se událo, které pravidlo bylo porušeno a jaké osoby jsou tímto porušením dotčeny. V oznámení nesmí být uvedeny informace, které podléhají zákonné povinnosti mlčenlivosti (např. advokáti, notáři, soudci, lékaři atd.) nebo které by mohly ohrozit bezpečnostní zájmy České republiky.

Je vhodné uvést totožnost oznamovatele v oznámení, ale je také možné podat oznámení anonymně. Přístup k oznámení má pouze příslušná osoba.

 

Příslušná osoba a možné způsoby podání oznámení

 

Podrobné informace k internímu oznamovacímu systému, mimo jiné k nakládání s osobními údaji, postupu řešení oznámení včetně lhůt a termínů je obsahem samostatné interní směrnice.