Hydro analytická laboratoř

Dokonale zanalyzujeme vaši vodu.

Ceníky

Všeobecné obchodní podmínky služeb

Akreditovaná hydroanalytická laboratoř

Nabídka služeb laboratoře

Terénní měření

 • Měření teploty a koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě přenosným oxymetrem.

 

Odběry vzorků vod a odpadů

 • Veškeré odběry jsou prováděny postupy dle platné legislativy.
 • Zabezpečení odběru a dopravy do laboratoře vlastními dopravními prostředky.

 

Fyzikálně – chemické rozbory (voda a výluhy)

 • pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
 • povrchové vody dle NV ČR č. 61/2003 Sb.,
 • odpadní vody v rozsahu daném vodohospodářským rozhodnutím, kanalizačním řádem nebo zákonem č. 274/2001 Sb., resp. zákonem 110/2005 Sb. (poplatky za vypouštění OV),
 • vody z indikačních a monitorovacích vrtů dle vodohospodářského rozhodnutí,
 • průsakové vody ze skládek v rozsahu vodohospodářského rozhodnutí,
 • vodného výluhu odpadu pro potřeby Vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Fyzikálně – chemické rozbory (odpady a kaly)

 • vyšetření v sušině vzorku pro potřeby platné legislativy,
 • příprava vodného výluhu a jeho analýza pro potřeby Vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Základní informace o laboratoři

Laboratoř je pod kontrolou ASLAB Střediska pro kontrolu odborné způsobilosti laboratoří Praha a je evidována pod číslem 4044.

Naše laboratoř je držitelem osvědčení o způsobilosti zkušební laboratoře podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 k provádění nabízených a potřebných zkoušek vody.

Laboratoř splňuje podmínky „Oprávněné laboratoře“ pro provádění rozboru vzorků, které vyplývají z platných právních předpisů, zejména potom „Vodního zákona“ a „Zákona o odpadech“.