V posledních dnech byly na některých webech prezentovány zkreslující a “překroucené” informace o fotovoltaické elektrárně společnosti TOMA, a.s. v souvislosti s předsedy jejich orgánů. Jako výkonný představitel společnosti TOMA, a.s. považuji za nezbytné uvést tyto skutečnosti na pravou míru a bránit se tak denunciaci společnosti i jejich představitelů ze strany povrchních a senzacechtivých novinářů. Provozování fotovoltaické elektrárny není primárním předmětem podnikání společnosti TOMA, a.s., ale pouze okrajovou záležitostí, která vyplynula z okolností vhodných pro realizaci fotovoltaické elektrárny. Představiteli společnosti bylo rozhodnuto o vybudování FVE za následujících podmínek:

  1. Výstavba FVE může být realizována pouze v souvislosti s aktivitami společnosti, ne jako cílená finanční investice
  2. Výstavba FVE může být realizována pouze na vlastním majetku společnosti, který nelze jinak využít
  3. Objem vyrobené energie nesmí přesáhnout vlastní spotřebu společnosti

Realizací FVE za uvedených podmínek bylo dosaženo toho, že fotovoltaická elektrárna společnosti TOMA, a.s. netrpí problémy, které jsou zjevné u elektráren postavených pouze za účelem zhodnocení finančních prostředků bez ostatních souvislostí.

  • Vzhledem k tomu, že byla FVE postavena na majetku společnosti TOMA, a.s. a společnost je současně majitelem i provozovatelem FVE, odpadá budoucí problém s likvidací panelů, která půjde plně na bedra společnosti
  • Pro výstavbu FVE byly zvoleny pozemky v sousedství kalových polí na čistírně odpadních vod, které jsou z důvodu hygienické ochrany k jinému využití nepřípustné a střecha jedné tovární haly. Nedošlo tím tedy k zabrání pozemků vhodných např. pro zemědělské využití či občanskou výstavbu, ani nebyl nerušen krajinný ráz.
  • Veškerá vyrobená el. energie je spotřebována společností TOMA, a.s. především na provoz čistírny odpadních vod, což zlepšuje ekonomickou stabilitu čistírny.
  • FVE je napojena do lokální distribuční sítě společnosti TOMA, a.s., což zajišťuje, že pojme veškerou el. energii i při špičkové maximální výrobě a nedochází k přetokům do regionální distribuční sítě a tím k destabilizaci elektrorozvodné soustavy.

Nepochybně došlo činností (či spíše nečinností) zákonodárců a vlády v předmětné době k tomu, že se celý záměr zvrhl úplně jiným směrem, než bylo původně uvažováno. To svědčí o tom, že efektivní alokaci dotací, byť za sebelibějším účelem, není státní aparát schopen zvládnout, což vede to k podobným excesům a v podstatě potvrzuje názor mnoha ekonomů o škodlivosti dotací. Na druhé straně není správné vést výčitky a kritiku vůči investorům, kteří postupovali pouze v rámci platných zákonů a u řady z nich (viz. např. TOMA, a.s.) to dávalo i technický a provozní smysl, ale vůči systému, který to umožnil a vůči osobám, které o tom v danou chvíli rozhodovaly.

Dále je nutné si uvědomit, že orgány společnosti jsou ze své podstaty a v souladu s právními předpisy povinny jednat s péčí řádného hospodáře a to v maximální míře tak, aby docházelo ke zlepšování hospodářské situace společnosti a zhodnocování jejího majetku. Tyto povinnosti platí o to víc u společností, jejichž akcie jsou obchodovány na veřejných trzích, což je i případ společnosti TOMA, a.s., kdy její akcie vlastní tisíce drobných akcionářů. A na závěr je nutné vzít v potaz, že představenstvo i dozorčí rada akciové společnosti jsou kolektivními orgány, které rozhodují na základě většinového názoru, který musí respektovat i jeho členové s názorem jiným.

Ing. Radek Heger, Ph.D.
generální ředitel