Valná hromada TOMA, a.s. se bude konat dne 21.6.2019 od 10:00 hodin, ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice.

 

Materiály pro valnou hromadu TOMA, a.s. konanou dne 21.6.2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Celkový počet akcií ke dni uveřejnění oznámení o konání valné hromady

Formulář plné moci k zastoupení na valné hromadě

Návrhy usnesení valné hromady

 

 

Informace týkající se pořadu jednání valné hromady

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka (je součástí Výroční zprávy společnosti)

Zpráva dozorčí rady

Souhrnná vysvětlující zpráva

Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti pro rok 2019

Odměny orgánů společnosti za rok 2018